0%
Skládka
zpět
 
 
 
 
 
 
 

Skládky odpadů mají nezastupitelnou úlohu v systému nakládání s odpadem. Jde o místa, která jsou určena k uložení odpadu, který nejde recyklovat nebo energeticky využít. Všechny dnes provozované skládky musí fungovat v souladu s přísnými pravidly na ochranu životního prostředí a jsou důkladně kontrolovány. Skládek je několik druhů, mohou být určeny pro nebezpečný odpad, ostatní odpad (směsný odpad) nebo inertní odpad. Snahou nás všech by mělo být, aby na nich končilo co nejméně odpadu využitelného.

Rekultivovaná část skládky

Po naplnění skládky odpadem dochází k jejímu uzavření a následné rekultivaci. To znamená, že poslední vrstvou odpadu je stavební suť, nebo jiný inertní odpad. Dále následuje drenážní vrstva, textilie a plastová fólie. Tím se zajistí, že do skládky se už nedostane dešťová voda. Na fólii je navezena hlína a v té je vysazena tráva a keře. Během pár let není poznat, že na místě dříve byla skládka. I uzavřené skládky se však musejí pravidelně kontrolovat a odvádějí se z nich skládkové plyny.

Izolační vrstvy skládky

Skládky musí být od okolní krajiny jednoznačně odděleny, aby nedocházelo ke znečišťování přírody. K tomu slouží několik vrstev izolace. Už při výběru místa pro postavení skládky se dbá na to, aby v místě nebyla podzemní voda a materiál pod budoucí skládkou byl pevný. Do vyhloubeného prostoru se naveze jílovitý podklad, po celé ploše se rozloží pevná plastová fólie, na ní se položí textilie, která zabraňuje náhodnému protržení fólie. Další vrstvou je drenážní vrstva ze štěrku. Teprve do takto připravené části skládky lze začít vozit odpad.

Jímání plynu

I po uzavření části skládky probíhají ve skládce rozkladné procesy. Během rozkladu odpadu vznikají ve skládce plyny, které obsahují hlavně metan. Tento plyn se zachytává a na většině skládek se odvádí na další využití ke spalování či výrobě elektřiny.

Kompaktor

Toto vozidlo, které váží téměř 30 tun, se stará o hutnění skládky a správné rozvrstvení odpadu. Pomocí hrotů na svých válcích zajišťuje, aby odpad na skládce zabíral co nejméně místa.

Kogenerační jednotka

Toto zařízení se využívá na skládkách k přeměně skládkového plynu, který obsahuje vysoký podíl metanu na elektrickou energii a teplo. Je to vlastně taková velmi malá elektrárna, kde se plyn ze skládky spaluje a vyrábí se tak elektřina.

Jímka odpadní vody

Každá skládka odpadu musí mít vyřešeny takzvané skládkové vody. Jde o vodu, která naprší či nasněží a proteče skrz skládku. Aby se takováto voda nedostávala do přírody, mají všechny skládky izolované dno. V určité míře je voda na skládce potřeba, protože pomáhá při rozkladu odpadu. Jak ale zařídit, aby se nám ze skládky nestal po čase bazén? Voda je zvláštními trubkami svedena do jímek. Dále se využívá pro pokropení skládky. Skládka pak nepráší, voda se částečně vypařuje a nečistoty zanechává na skládce. Některé skládky mají vlastní čističku pro čištění této vody.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.